mobirise.com Mobirise v3.10.4
bootstrap web design

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

 

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoştinţă aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale şi la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecţia datelor („GDPR”) şi legislaţia naţională în vigoare.

 1. INFORMAŢII GENERALE

Noi, societatea TERMHIDRO  SRL, persoană juridică română,  cu sediul social in Brăila, Calea Galaţi nr. 78, bl. F, ap.3, judeţ Brăila,  înmatriculată la Registrul Comerţului din Braila sub nr. J09/670/2007, cod unic de inregistrare: RO 22182663 („Societatea“), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S.C. TERMHIDRO S.R.L.  și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă rugăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin, întrucât dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII ŞI CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

- în scopul furnizării de produse / prestării de servicii din domeniul instalaţiilor casnice şi industriale;

- pentru indeplinirea obligaţiei legale de facturare a serviciilor oferite de Societate şi întocmirea evidenţelor contabile conform legislaţiei aplicabile.

 - in vederea indeplinirii obligaţiilor legale ale Societăţii;

 - în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societăţii;

Datele cu caracter personal prelucrate de Societate, în scopul interesului legitim al realizării obiectului de activitate al societăţii şi în exercitarea obligaţiilor legale,  sunt:

 pentru toate categoriile de clienţi persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, serie şi număr carte de identitate/buletin, CNP, semnătura,  număr de telefon, adresa e-mail;

- date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele şi pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Baza legală pentru colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

S.C. TERMHIDRO S.R.L.  va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:

   -  Încheierea sau executarea contractului cu dvs. De exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).

   Consimțământul pe care îl acordați. De exemplu în ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

- Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a dosarelor privind serviciile prestate, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii (ex. Administrația Fondului de Mediu), sau a altor obligaţii legale.

     - Interesul nostru legitim. De exemplu în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru  îmbunătățirea serviciilor noastre.

   -  Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

- Ne contactaţi prin diverse canale, sau ne solicitaţi informaţii în legătură cu un produs sau serviciu;

- Vizitati sau navigaţi pe site-ul nostru;

- Aţi acordat permisiunea altor societăţi, cum ar fi partenerii noştri comerciali, precum şi unor terţi furnizori sau contractanţi ai noştri, să facă schimb de informaţii cu noi cu privire la dvs.;

- Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau

- Sunteţi clientul/beneficiarul unei activităţi comerciale pe care o achiziţionăm/prestăm;

- Vă înregistraţi pentru un anumit produs sau serviciu.

 

 1. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

  -  Destinatari pentru care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

  -  Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

   - Autorități publice: la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (de ex: Administrația Fondului de Mediu, etc);

  -  Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai noștri care acționeaza ca împuterniciți sau operatori asociați – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi, să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră, (de ex: servicii de arhivare, contabilitate, depozitare, distrugere, supraveghere spații);

- Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;

  -  În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate - în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. DURATA PĂSTRĂRII

Vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege.

Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de prestarea serviciilor de preluare a obligațiilor de mediu vor fi stocate pe durata contractului încheiat cu Societatea, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de legislația aplicabilă, care prevede stocarea documentelor pentru o perioadă de 5 ani.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.

Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și TERMHIDRO SRL, plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii

 

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Regulamentul general 2016/679 privind protecţia datelor conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi, astfel:

-Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat inainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea indeplinirii unei obligaţii legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

- Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

- Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

- Dreptul la opoziţie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţămantului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

- Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului in care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

- Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără intarzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

- Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricţionarea; în cazul în care TERMHIDRO S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

- Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice intrebari suplimentare cu privire la această informare sau în legatură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactaţi responsabilul  nostru pentru protecţia datelor, alegand oricare dintre modalităţile de comunicare descrise mai jos.

 

Ne puteti contacta:

- prin email- la adresa: termhidro08@yahoo.com,

- telefonic la numărul:  0239. 606006

- prin fax - la numarul:  0239606005

        - personal sau printr-o cerere trimisa prin poştă/servicii de curierat – la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1);

 

 1. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 1. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

 

Societatea comercială TERMHIDRO SRL din Brăila prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video:

 1. Scopul prelucrării datelor

Societatea comercială TERMHIDRO SRL, în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video la sediul social al subscrisei din mun. Brăila, str. Inului nr. 37 si la punctul de lucru din mun. Brăila, str,. Calea Galați, nr. 78, bl. F, ap. 3, parter, judeţ Brăila, precum și la punctele temporare de lucru (șantiere) având ca scop:

a) asigurarea pazei și protecției persoanelor, a securității obiectivului, a bunurilor și a valorilor aparținând operatorului;

b) prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor în perimetrul supravegheat.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program a angajatilor firmei sau evaluarea performanţei la locul de muncă și nu este monitorizat în timp real.

Acest sistem vine în completarea sistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat pentru securitatea fizică. Astfel, sistemul de supraveghere video funcționează în relație de colaborare cu celelalte sisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere.

Sistemul de supraveghere video nu are ca scop captarea (de exemplu, prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

 1. Supravegherea video este efectuată în următoarele scopuri:

a) prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor;

b) asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor;

c) asigurarea securității angajaților proprii, a pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor şi a echipamentelor de utilitate publică etc;

d) obţinerea unor mijloace de probă în cazul unor incidente, cu respectarea condiţiilor şi a restricţiilor impuse de lege.

 1. Cerințe de reglementare

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere se realizează cu respectarea prevederile legale în domeniu dintre care enumeram:

- Regulament UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Politica general privind protecția datelor – RGPD/ GDPR);

- Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

 1. Zonele monitorizate

Amplasarea camerelor de supraveghere video a fost realizată la nivelul societății în conformitate cu legislația în vigoare privind zonele de acces.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri, toalete și alte locații similare).

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor

Datele cu caracter personal, pot fi dezvăluite doar către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale sau către instanțele de judecată.

 1. Transferul datelor către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională

Operatorul nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională.

 1. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct sunt limitate la un număr redus de persoane (angajați ai companiei) care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

 1. Perioada de stocare a datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru o perioada de maxim 30 de zile. Această durată poate fi prelungită, numai pentru îndeplinirea unor obligații legale (la solicitarea organelor de cercetare penală sau la solicitarea instanțelor de judecată).

 1. Drepturile persoanei vizate

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

 1. Dreptul de a depune plângere

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.):

- Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336

e-mail la anspdcp@dataprotection.ro

telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602

 1. Legalitatea prelucrării

1. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine societății pe linie de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor.

2. Accesul în perimetrul supravegheat video, constituie consimțământul dumneavoastră liber exprimat, consimțământ dat în cunoștință de cauză.